samsung | SM-G930L | Normal program | Center-weighted average | 1/223sec | F/1.7 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-50 | Flash did not fire


2016 P&I가 열리고 있는 코엑스에서 한국보도사진전도 P&I 행사장 밖에서 열리고 있더군요.

올해는 P&I도 예년에 비해 조금 열기가 뜨겁지 않아 보입니다.행사장 외부에서 열리는 사진전도 많은 사람이 찾지는 않아 보이고요.

그래도 지나가는 분들이 방문하는데 리얼리티가 높은 사진이라 유심히 관찰하는 분들이 많습니다.

장비에 관심을 많이 가지는 것도 좋지만 사회적으로 이슈가 되는 문제에 대해 직접 현장에서 촬영한 현실감 높은 이미지를 구경하는 것도

사진 생활에 도움이 될 것으로 봅니다.인상 깊은 이미지도 많고요.P&I 가시는 분들은 한번 들러 보세요.진저리치는 리얼리티를 접해 보세요..

전시 장소는 코엑스 동문으로 들어가서 우측으로 쭈욱 가면 나옵니다.


OLYMPUS IMAGING CORP. | E-M1 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/5.0 | 0.00 EV | 12.0mm | ISO-200 | Flash did not fire, auto mode


OLYMPUS IMAGING CORP. | E-M1 | Aperture priority | Pattern | 1/40sec | F/5.0 | 0.00 EV | 22.0mm | ISO-200 | Flash did not fire, auto mode


OLYMPUS IMAGING CORP. | E-M1 | Aperture priority | Pattern | 1/40sec | F/5.0 | 0.00 EV | 12.0mm | ISO-200 | Flash did not fire, auto mode


OLYMPUS IMAGING CORP. | E-M1 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/5.0 | 0.00 EV | 21.0mm | ISO-200 | Flash did not fire, auto mode


OLYMPUS IMAGING CORP. | E-M1 | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/5.0 | +0.30 EV | 22.0mm | ISO-200 | Flash did not fire, auto mode


samsung | SM-G930L | Normal program | Center-weighted average | 1/60sec | F/1.7 | +0.10 EV | 4.2mm | ISO-50 | Flash did not fire


samsung | SM-G930L | Normal program | Center-weighted average | 1/60sec | F/1.7 | +0.10 EV | 4.2mm | ISO-50 | Flash did not fire


samsung | SM-G930L | 1/320sec | F/1.7 | 4.2mm | ISO-50


samsung | SM-G930L | Normal program | Center-weighted average | 1/60sec | F/1.7 | +0.10 EV | 4.2mm | ISO-50 | Flash did not fire


OLYMPUS IMAGING CORP. | E-M1 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | -0.30 EV | 12.0mm | ISO-200 | Flash did not fire, auto mode


Posted by nepo